1+1 SOSYAL KONUTLAR

SOSYAL KONUTLAR UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: Bu yönerge, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla desteklenerek inşası tamamlanan Sosyal Konut Projesi kapsamında 1+1 konutların teslim alınmasında ve site/ konut yönetimine ilişkin hususların belirlenmesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının uygulamalarındaki usul ve esasları düzenlemek için hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2: Bu yönerge Fon kaynakları kullandırılarak yapılan Sosyal Konut Projesi (1+1) uygulayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu yönerge 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 ve 41. Maddelerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönergede geçen:

a)      Kanun: 23.06.1965 tarihinde kabul edilen 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

b)     SYDTF: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu,

c)      SYGM: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,

d)     SYDV: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,

e)      Yönetim: Kanun’a göre kurulmuş ve 3 kişiden meydana gelen Site Yönetim Kurulunu,

f)       Denetim: Kanun’a göre kurulmuş ve 3 kişiden meydana gelen Site Denetim Kurulunu,

g)      Cari Yönetim Giderleri: Site yönetiminin, sitenin yatırım planında olmayan işlere dair giderlerini,

h)     Yatırım Giderleri: Cari giderleri dışında kalan ve Kat Malikleri Kurulu’nca kabul edilerek, Kanuna uygun olarak kat maliklerinden toplanarak ayrılan gideri,

i)        Kat Malikleri Kurulu: Sosyal Konut Projelerinde hak sahibi olan vatandaşların, Kanun gereği her yıl toplanan ve site yönetimi, denetimi, yatırım giderleri, aidat gibi konuların görüşüldüğü ve karar vermeye yetkili tek organı,

j)       Sosyal Konut Proje Modülü: SYGM tarafından hizmete açılacak ve online işlem yapılacak web tabanlı proje takip modülünü,

k)     Fayda Sahibi: Sosyal Konut Projesinde hak sahibi olan vatandaşları,

l)        TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Konutların SYDV Tarafından Teslim Alınması ve Yapılacak İşlemler

Konutların Teslim Alınması

Madde 5:

(I)                Fayda sahiplerine sözleşmelerin imzalanması için yazılı olarak, iadeli taahhütlü mektupla çağrıda bulunulur, sözleşmelerin imzalanması için 15 gün süre verilir.

(II)             SYDV tarafından çekilen kuralarda asil listede olup daha sonradan bu haklarından vazgeçen fayda sahiplerinin yerine, yedek listede yer alan ve güncel SOYBİS raporları kontrol edilerek uygun bulunan kişiler arasından, noter huzurunda boş kalan her daire için 1 Asil fayda sahibi belirlenecek şekilde kura çekilir.

(III)          Boş kalan dairelerin asıl fayda sahibi adaylarına, sözleşmelerinin imzalanması için iadeli taahhütlü mektupla çağrıda bulunulur ve 15 gün süre verilir. Yeni belirlenen fayda sahibi tarafından sözleşmenin imzalanmaması nedeniyle dairenin 2. kez boş kalması durumunda, söz konusu daireye talip olan yedek listedeki fayda sahipleri arasından, noter huzurunda kura çekilerek yeniden fayda sahibi belirlenir. Aynı işlem sözkonusu daire yedek listede yer alan fayda sahiplerinden birisi yerleştirilinceye kadar devam eder.

(IV)          Hak sahiplerinin sözleşme öncesi ya da sonrası vefat etmeleri arasında bir ayrım yapılmaksızın, hak sahibinin sözleşme imzalanmasından önce veya sonra vefat etmesi durumunda sosyal konut hak sahipliğinin vefat edenin 3294 sayılı kanun kapsamında yer alan kanuni mirasçılarına intikal eder. Bu şartı taşıyan kanuni mirasçının bulunmaması halinde vefat eden hak sahibi yerine yedek hak sahipliği listesinden seçim yapılır. Vefat tarihine kadar ödenen meblağ, belediyelerce belirlenen rayiç kira bedeli düşüldükten sonra kanuni mirasçılarına iade edilir. Boş kalan daire için bu yönergenin 5. Maddesinin III. Bendindeki hükümler uygulanır.

(V)             Fayda sahibi SYDV ile sözleşmeyi imzaladıktan sonra yüklenici firmadan kendi dairelerini doğrudan teslim alır.

(VI)          Site Yönetimi, fayda sahiplerinin konutlarını teslim almaları sırasında eksik ve hatalı tamamlanan işler varsa söz konusu eksik ve hatalı işleri yüklenici firmaya gördürür.

(VII)       Konutların teslim alınmasını müteakip, herhangi bir mani olmaksızın konutlara yerleşmediği tespit edilen fayda sahiplerinin sözleşmeleri iptal edilerek yerlerine yeni fayda seçimi yapılır. Ayrıca konutların, fayda sahipleri tarafından başka şahıslara kiraya verildiğinin tespit edildiği durumlarda ilgili fayda sahibinin sözleşmesi feshedilir. Böyle bir durumda daha önceden yatırdığı konut taksitleri iade edilmez. Sözleşmesi feshedilen kişiler yerine yeni hak sahiplerinin seçimi ise bu yönergenin 5. Maddesinin III. Bendindeki hükümlere göre yapılır.

 

 

 

 

 

Ortak Alanların Teslim Alımı

Madde 6:

(I)        Ortak Alanların teslim alınmasından hemen sonra Site Yönetimi oluşturulur. Site Yönetim ve Denetim Kurulları oluşturulur. Bu kurulların oluşturulmasına ilişkin esaslar bu yönergenin 8. ve 9. Maddelerinde yer almaktadır.p>

(II)      TOKİ tarafından yüklenici firmaya ihale edilerek tamamlanan Sosyal Konutların ortak alanları, iş bitimini müteakip bekletilmeden Site Yönetimleri, Site Yönetimlerinin oluşturulamadığı durumlarca SYDV’ler tarafından teslim alınır. Teslim sırasında yüklenici firma yetkilileri, TOKİ müşaviri ve Site Yönetimi/ SYDV adına Mütevelli Heyeti’nin 3 üyesi arasında teslim tutanağı düzenlenir. 

(II)      Teslim alım sırasında TOKİ tarafından düzenlenen “Geçici Kabul Tutanağı”nda belirtilen eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığına dikkat edilerek, projede olmasına rağmen giderilmemiş eksik ya da hatalı işler bulunmakta ise bunlar tutanakla belirlenir ve yaptırılmak üzere yüklenici firmaya, takip için TOKİ’ye, bilgi için SYGM’ye gönderilir. Ortak alanların teslim alımı, belirlenen eksiklikler yerine getirilinceye kadar bekletilir.

(III)    Teslim alımın gerçekleşmesinden sonra elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemleri SYDV tarafından tamamlanır.

(IV)     Site Yönetimi; TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan kesin kabul tarihinden önce yüklenici firmaya eksik ya da hatalı işlerin bildirilmesini ve tümümün giderilmesini sağlatmakla yükümlüdür.

Ödeme Takibi

Madde 7:

(I)                Sosyal Konutlar, SYDV’lerce teslim alındıktan sonra, yörede hizmet veren ve vatandaşların kolayca hizmet alabileceği bir bankada, SYDV tarafından ve SYDV adına “Sosyal Konut Proje Hesabı” açılır. Böylece yapılacak ödemelerin SYDV adına banka tarafından tahsil edilmesi sağlanır.

(II)             SYDV’ye banka tarafından aylık olarak Hesap Döküm Cetvelleri gönderilir. Hesap döküm cetvellerinde fayda sahiplerinin ad/soyad ve TC Kimlik numarası bilgisi ile ilgili ay içerisinde fayda sahipleri tarafından yapılan ödeme bilgileri yer alır.

(III)          Banka tarafından SYDV’ye düzenli aralıklarla gönderilen Hesap Döküm Cetvellerindeki bilgiler, SYDV tarafından Sosyal Konut Proje Modülüne hesap dökümlerinin geldiği hafta içinde girilir. Veri girişinde hangi taksitin ödendiği, ödenen miktar, kalan taksit ve kalan borç miktarlarına dikkat edilir.

(IV)          Sosyal Konut Proje hesabında toplanan meblağ her ne şekilde olursa olsun başka bir iş ve işlem için kullanılamaz. Bu hesaplarda toplanan meblağ her ayın sonunda SYDTF hesabına aktarılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Site Yönetim ve Denetim Kurulları

Site Yönetim Kurulu

Madde 8:

(I)                Site tesliminden hemen sonra SYDV tarafından, kat malikleri evlerine yerleşinceye kadar geçecek sürede sitenin ihtiyaçlarının karşılanması, ortak yaşam alanlarının düzenin korunması ve site sakinlerinin alacakları hizmetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla site yönetimi oluşturulur.

(II)             Site yönetimi 3 kişiden oluşur ve oluşturulan site yönetiminin görev süresi 1 yılı aşamaz.

(III)          SYDV site yönetimi için hizmet alımı yoluna gidebilir ya da belirlediği 2 kişiyi site yöneticisi olarak görevlendirir. Site yöneticisi olacak 3. kişi mutlaka kat maliklerinden, bu işi gerçekleştirebilecek kişiler arasından SYDV Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir.

(IV)          SYDV site yöneticileri arasından 1 başkan belirler.

(V)             SYDV ile 3 yönetici arasında iş akdi imzalanır. İş akdinde Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilmiş site yöneticilerinin görev ve sorumlulukları ile ücretleri yer alır.

(VI)          Site yönetiminin tümünün ya da bir kısmının görevden çekilmesi durumunda yeni yönetim yeniden SYDV’ce belirlenir.

(VII)       Site yönetimi göreve başladığı tarihi müteakip en kısa zamanda Kat Malikleri Kurulu’nu toplar. Kat Malikleri Kurulu, ilk olarak site aidatlarını belirler. Aidat belirlenmesi sırasında yıllık giderler, Site Yönetimi tarafından tahmini olarak hesaplanır ve kat maliki sayısına bölünür. Kat Malikleri Kurulu’nun toplantısına SYDV adına Mütevelli Heyeti’nin 3 üyesi katılır.

(VIII)    Boş kalan kapıcı dairelerinin tasarruf hakkı SYDV’dedir. Kullanımlarına ilişkin hususları SYDV Mütevelli Heyeti karar verir.

(IX)          Site yönetimi gelir ve giderleri Kanun ve diğer mevzuatlarda belirtilen şekilde belgeli olarak toplanır/ harcar ve muhasebeleştirilir.

(X)             1. Yılın sonunda yeniden Kat Malikleri Kurulu düzenlenir. Kat malikleri eğer isterse, site yönetimini kanuna uygun şekilde değiştirebilir/seçebilir. Aksi durumda SYDV tarafından yapılan düzenleme açıklandığı şekliyle devam eder.

(XI)          Site yönetiminin esaslarını ve görevlerini öğrenmesi amacıyla kat malikleri arasından istekli olanlar yönetimin yapacağı çalışmalara gönüllü olarak katılabilir.

(XII)       Site yönetimleri, konutların resmi kamu kurumları tarafından sağlanan hizmetleri almaları sırasında, resmi kurumlarla işbirliği içinde olmak zorundadır. Bu anlamda SYDV’ler gerekli koordinasyonu ya da işlemlerin hızlandırılmasında gayret gösterirler. Konutlarla ilgili yapılacak çalışmalarda, yerel yönetimlerin ve merkezi idarenin taşra teşkilatlarının konutlara, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaklaşmalarına yardımcı olurlar.

(XIII)    Site yönetimi tarafından site görevlileri istihdam edilir. Site görevli sayısı ortalama her 100 konut için 1 kişidir.

(XIV)    Site yönetimi site görevlileri ile sözleşme yapar. Site görevlileri öncelikle sitede oturan ve SYDV’lerin hedef kitlesini oluşturan fayda sahipleri arasından seçilerek istihdam edilir. Site görevlilerinin sözleşmelerinde yer alan hizmet süresi 1 yıldan fazla olamaz ve her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekir.

(XV)       Site Yönetim Kurulu, ortak kullanım alanlarının temizlik işleri, güvenlik hizmetleri, elektrik ve su tesisatları, asansör ve hidroforlarının çalıştırılması, bakımı, onarımı, bahçe ve ortak alanların bahçıvanlık hizmetleri, peyzaj hizmetleri ve bütün ortak alanlarının (sokaklar, merdivenler, ortak otopark ve diğer alanların) temizlenmesi ve günlük onarım işlerini, muhasebe, insan kaynakları, aidat takip işlemlerini koordine etmek, yürütmek, yönetmekle sorumludur. Site Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumlulukları Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatta yazan diğer hükümleri de kapsar.

Site Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 9:

(I)                Site görevlileri ortak alanların ve sorumlu oldukları blokların temizlik, çevre düzenlemesi ve basit tamirat işlerinin yapımından sorumludur.

(II)             Site görevlileri sorumlu olduğu blokların kalorifercilik işlerini yürütür. Bu nedenle site görevlilerinin kalorifercilik sertifikalarının olması zorunludur.

(III)          Site Yönetimi tarafından gerekli görüldüğü takdirde site görevlilerine, müdahale yetkisi olmaksızın dönüşümlü olarak geceleri site gözetim görevi verilir.

(IV)          Site yönetimi sertifika, bilgi ve belge gerektiren işlerin yaptırılmasında bu işlere haiz olmayan site görevlilerine iş veremez. Bu tür işlerin görülmesinde hizmet alımı yoluna gider.

(V)      Site merkezinde uygun olan boş bir kapıcı dairesi site yönetim ofisi olarak belirlenir.

Site Denetim Kurulu

Madde 10:

(I)                Site Denetim Kurulunun oluşturulması SYDV sorumluluğundadır.

(II)             Denetim kurulunun tümünün ya da bir bölümünün görevden çekilmesi durumunda, yeni Denetim Kurulu SYDV tarafından oluşturulur.

(III)          Site Denetim Kurulu, Site Yönetimi ile aynı gün göreve başlar.

(IV)          Site Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet Üyeleri arasından 2, kat malikleri arasından da 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişiden oluşur.

(V)             Denetim Kurulu’nun görev süresi 1 yılı geçemez.  Denetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmez. Sadece kat malikleri arasından seçilen denetim kurulu üyesi, görevde bulunduğu süre boyunca site aidatı ödemez.

(VI)          1. yılın sonunda toplanacak olan Kat Malikleri Kurulu, site denetim kurulunu kanunda yazan esaslar çerçevesinde değiştirebilir/ seçebilir. Aksi durumda SYDV tarafından yapılan düzenleme açıklandığı şekliyle devam eder.

(VII)       Site Denetim Kurulu’nun görev ve sorumlulukları Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatta yazan hükümlerdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Gücü Olmayan Fayda Sahipleri İçin

Abonelik ve Kaynak Talepleri

Madde 11:

(I)                Sosyal Konutların abonelik bedelleri için öncelikle SYDV imkânları kullanılır. Kaynak yetersizliği durumunda abonelik bedelleri SYGM’den talep edilebilir. Abonelik bedelleri sadece doğalgaz, elektrik ve su aboneliklerini kapsar.

(II)             Sosyal Konut Projesi kapsamında yapımı tamamlanan ve teslim alımları gerçekleştirilen konutlara ilişkin yatırım giderleri (güvenlik hizmet alımı, kamera ile site takibi, site etrafının duvar ya da çit ile çevrilmesi, yalıtım giderleri vs.) kat malikleri tarafından karşılanır. Yatırım giderlerinin hiçbiri SYGM’den talep edilmez.

(III)          Apartmanlarda ortak alan olarak belirlenen yerlerde elektrik, su ve ısınma giderleri ile boş olan kapıcı daireleri ve çatılara ait olan tüm giderler site yönetimine aittir. Kat maliklerinden site aidatı dışında apartman giderleri için ayrıca para toplanamaz.

 

Süreler

Madde 12: Bu yönergede öngörülen süreler,  tebliğ ile başlar.

Yürürlük

Madde 13: Bu yönerge Fon Kurulunca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yönetme

Madde 14: Yönerge hükümleri SYGM Genel Müdürü tarafından yürütülür.